સામગ્રી : 1. 1 વાટકી મગની ફોતરાવાળી દાળ 2. 4 ચમચા ઉગાડેલા મગ 3. આદું -મરચાં...